När arbeten görs i staden som på något sätt påverkar trafiken måste det finnas en så kallad trafikanordningsplan (TA-plan) som beskriver avspärrningar och omledningar.

En TA-plan beskriver hur avstängningar och trafikomledningar ska se ut och hur skyltar ska placeras för att det ska vara tydligt och säkert för alla att passera. För att planen ska gälla måste staden bevilja den.

När behövs en trafikanordningsplan?

Det är inte bara vid vägarbeten som en trafikanordningsplan behövs. En beviljad TA-plan måste också finnas vid evenemang där man gör avstängningar och leder om trafiken. En TA-plan behövs även för vissa tillfälliga etableringar som till exempel att ställa upp en byggkran.

Trafikanordningsplanen gör att staden kan bedöma om ett arbete eller evenemang görs på ett sådant sätt att framkomlighet och trafiksäkerhet kan garanteras.

Det är företaget som ska genomföra arbetet eller evenemanget som påverkar trafiken som är ansvarigt för att ta fram en TA-plan som staden sedan behöver bevilja. Om ett arbete eller evenemang inte följer den beviljade TA-planen kan den som är ansvarig för arbetet eller evenemanget behöva betala vite.

Trafikanordningsplanen innehåller:

  • kontaktpersoner på bolagen som är inblandade
  • kartor och skisser över det aktuella området som visar hur trafiken ska ledas om och hur skyltningen kommer att se ut

Riktlinjer

När arbeten, omledningar och avstängningar ska göras finns det flera olika riktlinjer och regler att ta hänsyn till, bland annat stadens handbok för byggande, drift och underhåll på offentlig mark.

Vissa av de här riktlinjerna påverkar hur en trafikanordningsplan får se ut. Även om den som ansöker om en TA-plan ska följa riktlinjerna behöver staden ibland besluta om undantag. Ett exempel är för platser där det är omöjligt att göra en omledning med fulla bredder men där staden bedömer att det ändå går att upprätthålla god framkomlighet och trafiksäkerhet.

Observera att alla detaljer som ska följas enligt riktlinjerna inte alltid syns i skisserna som hör till respektive trafikanordningsplan.

Många arbeten som görs i staden handlar om att säkerställa att vatten, avlopp, el och annan viktig infrastruktur fungerar. Ibland är det viktigare att det arbetet kan genomföras än att riktlinjerna för trafikanordningsplaner följs fullt ut. Samtidigt får arbeten och avstängningar aldrig innebära en fara för människor som vistas vid, eller passerar platsen.

Publicering av planerna

Stockholms stad publicerar sedan december 2022 information om alla beviljade trafikanordningsplaner på trafiken.nu.

Publiceringen innehåller:

  • kort information om TA-planen
  • vilken trafikpåverkan som finns på platsen
  • mellan vilka datum TA-planen gäller
  • kartor som visar trafikomledningar och skyltning vid platsen.

De publicerade trafikanordningsplanerna på trafiken.nu kan ha tre olika status:

  • Kommande – TA-planen är beslutad och beviljad men den börjar gälla längre fram i tiden.
  • Gällande – TA-planen gäller just nu och det är beviljat att göra omledningar på platsen. Även om en plats har en gällande TA-plan innebär det inte att det kommer vara en påverkan på platsen under hela den beviljade perioden.
  • Avslutad – Tiden för den beviljade TA-planen har gått ut och det är inte längre tillåtet med påverkan på platsen. På trafiken.nu syns avslutade TA-planer upp till två veckor efteråt. Det är för att det ska vara möjligt att se vad som skett på en plats för nyligen avslutade arbeten.

Anmäla arbeten som inte följer planen

Varje år beviljar Stockholms stad cirka 5000 trafikanordningsplaner. Ungefär 25 procent av trafikanordningsplanerna kontrolleras på plats för att säkerställa att de följs. Staden har inte resurser att kontrollera alla platser med en TA-plan utan behöver lita på att entreprenörerna följer de beviljade planerna.

Om du upptäcker ett arbete eller evenemang som inte verkar följa den beviljade TA-planen kan du anmäla det till staden. Det gör du enklast genom det här formuläret. Ange gärna schakttillståndsnummer och TA-plansnummer när du gör din anmälan. Du hittar detta för respektive TA-planen här på trafiken.nu.