De flesta vägarbeten på de stora vägarna och gatorna i länet utförs på natten – det minskar köerna och ökar säkerheten för dem som arbetar på platsen.

För att underlätta framkomligheten i storstadsområdet kring Stockholm finns tydliga regler för när arbeten får bedrivas på de statliga vägarna (Trafikverket) och på Stockholms stads vägar och gator.

Varje arbete har en av väghållaren beviljad trafikanordningsplan, där det bland annat står när arbete får ske, vilka inskränkningar för trafiken som är tillåtna, vilken skyltning som ska finnas och hur skyddsfordon ska stå uppställda. Allt för att det ska bli så säkert som möjligt – både för dem som jobbar på platsen och för dig och dina medtrafikanter. Kör försiktigt förbi dessa arbetsplatser och kör aldrig fortare än vad som är tillåtet. 

Statliga vägar (Trafikverket)

I Stockholms län finns ett stort antal vägar med tidsrestriktioner för när vägarbeten inte får bedrivas. Det betyder att ett stort antal vägarbeten och vägavstängningar sker på natten. Detta för att minska trafikpåverkan för alla som reser i huvudstadsområdet.

Tidsrestriktionerna gäller vardagar och för att få jobba under helgen krävs dessutom ett godkännande (myndighetsbeslut) från Trafikverket. Varje väg med tidsrestriktioner har anpassade tidsrestriktioner, men om vi tar E4 mellan Haga södra och Arlanda som exempel får inga vägarbeten (annat än akut felavhjälpning) ske mellan klockan 05.00 och 21.00 på vardagar. Om det finns mer än ett körfält i körriktningen och vägen behöver stängas av helt får det inte heller ske mellan 21.00 och 22.00.

För Essingeleden, Norra länken, Södra länken, Norrortsleden och Muskötunneln sker dessutom en total samordning av alla underhållsåtgärder. Även Stockholms stads Nordsydaxeln ingår i samordningen. Till exempel förläggs alla planerbara drift- och underhållsåtgärder i Södra länken till avstängningsnätter ungefär var 6-8 vecka.

Sprängningsarbeten

Även sprängningsarbeten är reglerade och det finns fasta tider när det är tillåtet (efter godkännande från Trafikverket) att tillfälligt stoppa trafiken. Förenklat är det tillåtet att stoppa trafik för sprängningsarbeten måndag till fredag klockan 10.00 till 10.10 samt måndag till torsdag klockan 14.00 till 14.10. Under sommarhalvåret är det även tillåtet måndag till fredag klockan 19.30 till 19.40.

Stockholms stads vägar

Även på Stockholms stads vägnät finns det begränsningar i när vägarbeten inte får ske. Alla gator och vägar är kategoriserade i olika typgator och för de två högsta typerna samt vägar med spårburen trafik eller som korsar spårburen trafik gäller att vägarbeten (undantaget akut felavhjälpning) inte får ske måndag till torsdag mellan klockan 06.00 och 09.00 samt mellan 15.00 och 18.00. På fredagar eller dag före helgdag är motsvarande tider 06.00-09.00 samt 13.00-18.00.

Omledningsvägar

Vissa vägar har en uppskyltad omledningsväg med vägmärke F15 Omledning. Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg. Märket har vit botten och en bård samt vägnummer i blå färg.

Tillfällig omledning märks ut med orange skyltar. Till exempel med vägmärke F24 Färdriktning vid omledning.

Under relaterade länkar hittar du bland annat omledningsvägar som används när Essingleden, Norra länken respektive Södra länken stängs av för drift- och underhållsarbete.