Breddning av Västerbrons gång- och cykelbana

Västerbron · 1 maj börjar arbetet med att bredda Västerbrons gång- och cykelbana. Arbetet pågår under åtta månader och har stor trafikpåverkan.

Gångbanorna på Västerbron är idag mindre än hälften så breda som moderna gångbanor. Även cykelbanorna är smalare än normal standard. Det leder till problem för gående och cyklister på bron och därför kommer Stockholms stad nu bredda gång- och cykelbanorna på Västerbron.

Mycket begränsad framkomlighet

Natten till måndag 22 augusti kommer etablering på Västerbron byta sida eftersom den första sidan kommer vara helt färdig.

Trafikpåverkan kommer vara densamma som den varit de senaste fyra månaderna, men spegelvänd. Två körfält kommer stängas av för fordonstrafiken på den sida där arbetet pågår och hastigheten är fortsatt begränsad till 40 kilometer i timmen över bron. Norrgående gång- och cykeltrafik kommer kunna använda den nyöppnade GC-banan på den östra sidan av bron medan södergående trafik kommer kunna använda ett av de avstängda körfälten. Hela arbetet, som startade 1 maj, pågår under åtta månader med stor trafikpåverkan.

Bilar, bussar, cyklar och gående kommer kunna använda bron under hela byggtiden, men med begränsad framkomlighet. Hastigheten på bron sänks från 60 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen och ett körfält i vardera riktning hålls öppet. När arbetet är färdigt kommer två körfält i vardera riktning öppnas igen och hastighetsbegränsningen återställs till 60 kilometer i timmen.

Fordon kommer inte kunna ta sig upp på bron via Pålsundsbacken. Skyltning med information om detta kommer sitta uppe på flera platser innan avstängningen.

Gående och cyklister som reser i södergående riktning kommer kunna ta sig över bron som vanligt. Gående och cyklister i norrgående riktning kommer ledas om till en av de avstängda filerna för fordonstrafiken på den östra delen av bron.

Projektet kommer att påverka trafiken under en relativt kort period, men för gående och cyklister innebär det en stor långsiktig förbättring. Projektet är möjligt att genomföra eftersom körfälten för bilar är bredare än dagens standard. Det gör att gång- och cykelbanorna kan breddas till modern standard utan att påverka biltrafiken negativt när projektet är klart.