Kommande händelser · Natt mot tisdag 9 mars är Södra länken nattavstängd i båda riktningarna. Avstängningen sker klockan 23.00 till 04.00.

Nattavstängning av hela Södra länken

Avstängningen gäller från klockan 23.00 och beräknas pågå till klockan 04.00. Tunneln kan öppnas upp tidigare, följ aktuell trafikinformationen här på trafiken.nu.

Natten mot tisdag 9 mars stängs hela Södra länkens tunnelsystem av på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen innebär att både väst- och östgående körriktning stängs av, inklusive alla på- och avfartsramper.

In- och utfarten till och från Värmdöleden (Sickla- och Nackatunneln) är öppen för trafik.

Det är tekniska tester som ska utföras och under tiden testerna utförs måste tunneln vara avstängd. 

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Trafikverket reparerar Essingebron

Arbete kommer att pågå dag- och nattetid på E4/E20 intill Essingebron från och med början av mars fram till slutet av oktober. 

Bullrande arbeten förekommer främst nattetid klockan 23.00 - 05.00 samt att ett körfält stängs av förbi arbetsplatsen. 

Varierande hastighetsgränser

I början av mars inför Trafikverket nya varierande hastighetsgränser på två vägsträckor utmed E4/E20 mellan trafikplatserna Hallunda och Fittja samt mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog.

Varierande hastighetsgränser kommer att komplettera det befintliga kövarningssystemet som visar rekommenderade högsta hastigheter när köer börjar uppstå i trafiken.

  • Den första sträckan börjar strax före trafikplats Hallunda och slutar strax efter trafikplats Fittja och gäller i båda körriktningarna
  • Den andra sträckan börjar strax före trafikplats Moraberg och slutar strax före trafikplats Saltskog och gäller endast i riktning mot Nyköping.

Syftet är att förbättra trafiksäkerheten, luftkvaliteten och framkomligheten när det är mycket trafik på vägen.

Hökarvägen avstängd

Hökarvägen är avstängd mellan Hägerstensvägen och Mor Wingmarks gränd under perioden 8 mars till 12 mars. Det är uppställning av en kranbil som medför att vägen behöver stängas av. 

Smalare körfält på Regeringsgatan 

Schaktarbete pågår på Regeringsgatan mellan Jutas Backe och Birger Jarlsgatanunder under perioden 9 mars till 23 maj.

Under arbetstiden är körfältet smalare och passagen förbi arbetsområdet är 3,5 meter. 

Begränsad framkomlighet på Centralbron i norrgående riktning 

Brofogar ska repareras på Centralbron mellan Söderkopplet och Blekholmstunneln i norrgående riktning. Arbetet beräknas pågå vardagsnätter klockan 22.00 - 05.00 under perioden 8 - 24 mars. Under tiden arbetet pågår är endast ett körfält öppet förbli arbetsplatsen. 

På- och avfarter i anslutning till Centralbron berörs inte av arbetet, dagtid är det full framkomlighet. 

Begränsad framkomlighet i korsningen Blekholmsgatan/Klarastrandsleden

Arbete med omsättning av kantsten och brunnar samt beläggningsarbete pågår i korsningen Blekholmsgatan/Klarastrandsleden mellan Tegelbacken och Stadshusbron. Arbetet pågår 15 - 21 mars och under hela tidsperioden är ett körfält avstängt under Centralbron mellan Telebacken och Stadshusbron.

Kvällar och nätter klockan 20:00-05:00 utförs större trafikpåverkande arbeten som innebär att flera körfält stängs av, släckta trafiksignaler och trafikvakter som reglerar trafikflödet fram mot korsningen Klarastrandsleden/Blekholmsgatan mellan Tegelbacken och Stadshusbron.

Trollesundsvägen - Grycksbovägen

Från mars till slutet av juni pågår flera arbeten som påverkar framkomligheten på Trollesundsvägen - Grycksbovägen.

I det första skedet ska tillfälliga busshållplatser byggas längs med Örbyleden. Hastigheten kommer att sänkas till 50 km/h förbi hållplatserna i båda riktningar. Arbetet med dessa pågår nattetid klockan 21.00 - 05.00 under de första veckorna. 

Under nästa del av arbetet kommer korsningen Trollesundsvägen - Gryksbovägen att stängas av. Avstängningen kommer att pågå i ca 4 månader.

För att ta sig till Björksundsslingan från Gryksbovägen hänvisas bilister och fordonstrafiken att åka vidare på Trollesundsvägen i östlig riktning - Läggestavägen. Från Björksundsslingan ska fordonstrafiken köra via Läggestavägen - Trollesundsvägen. 

Oskyddade trafikanter kan använda den norra trottoaren för att ta sig från Gryksbovägen till Bandhagen centrum och Björksundsslingan.

Begränsad framkomlighet på Hamngatan

Montering av belysning under Malmskillnadsbron påverkar framkomligheten på Hamngatan mellan Sergels Torg och Regeringsgatan. Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 till 05.00 under perioden 8:e till 26 mars. Under arbetstiden är ett körfält avstängt. 

Begränsad framkomlighet i korsningen Stallgatan/Nybrokajen

Korsningen Stallgatan/Nybrokajen ska byggas om, det är omsättning av kantsten och flytt av signalstolpe som ska utföras.

Arbetet beräknas pågå 8 mars till 23 april. På Stallgatan fram mot Nybrokajen är endast ett körfält öppet under tiden arbetet utförs.