E4/E20 Södertäljevägen · I mars 2021 inför Trafikverket nya varierande hastighetsgränser på två vägsträckor - mellan trafikplatserna Hallunda och Fittja samt mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog.

Varierande hastighetsgränser kommer att komplettera det befintliga kövarningssystemet som visar rekommenderade högsta hastigheter när köer börjar uppstå i trafiken.

I början av mars 2021 införs nya varierande hastighetsgränser på två vägsträckor utmed E4/E20:

  • Den första sträckan börjar strax före trafikplats Hallunda och slutar strax efter trafikplats Fittja och gäller i båda körriktningarna
  • Den andra sträckan börjar strax före trafikplats Moraberg och slutar strax före trafikplats Saltskog och gäller endast i riktning mot Nyköping. På grund av tekniska problem försenades uppstarten på denna sträcka till juni 2021.

Syftet är att förbättra trafiksäkerheten, luftkvaliteten och framkomligheten när det är mycket trafik på vägen.

Föreskriven hastighetsgräns varierar

Varierande hastighetsgränser innebär att den föreskrivna högsta hastigheten (med röd ring) sänks när det börjat bli en hög trafikintensitet på vägen. En hög trafikintensitet innebär att det är mycket trafik på vägen och tätt mellan fordonen. I situationer med fortsatt hög trafikintensitet uppstår köer med långsamtgående trafik. Genom att sänka hastighetsgränsen från till exempel 100 km/tim till 80 km/tim kan risken för trafikolyckor och allvarlighetsgraden i de olyckor som inträffar minskas.

Om hastighetsgränsen sänks i god tid när trafiken börjar tätna kan stillastående kö undvikas eller fördröjas i tid. En sänkt hastighet när det är mycket trafik på vägen innebär även att utsläppsnivåer och partikelhalter minskar, vilket kan bidra till bättre luftkvalitet i tätbebyggda områden.

Varierande hastighet 80 km/timBilden visar ett exempel där föreskriven hastighet är sänkt till 80 km/tim med skyltar (körfältssignaler) ovanför vägbanan.

Variabla hastighetsgränser fungerar genom att sensorer ovanför vägbanan känner av hur många fordon som passerar. Om det är mycket trafik och tätt mellan fordonen sker en automatisk sänkning av hastighetsgränsen enligt bestämda gränsvärden. Hastighetsändringen visas i de elektroniska hastighetsskyltarna som sitter i portaler över vägbanan. När trafiken börjar glesna återställs hastighetsgränsen.

Sträckan mellan trafikplatserna Hallunda och Fittja

På den aktuella sträckan längs E4/E20 strax före trafikplats Hallunda och strax efter trafikplats Fittja är hastighetsgränsen 80 km/tim. Under mars i år kommer hastighetsgränsen att sänkas till 60 km/tim när trafiken tätnar. Tät trafik uppstår ofta i den norrgående riktningen under morgonrusningen och i den södergående riktningen under eftermiddagsrusningen. Varierande hastighetsgränser införs både i den norrgående och södergående körriktningen. Nedsatt hastighetsgräns visas endast i den körriktning där det är tät trafik.

Området nära E4/E20 är tätbebyggt. Den stora mängden trafik som kör på motorvägen genererar höga utsläppsnivåer och en undermålig luftkvalitet för personer boende i området. Den dåliga luftkvaliteten är skadlig för såväl människors hälsa som miljön. Genom att begränsa hastigheten när det är mycket trafik på vägen kan luftkvaliteten förbättras. I ett pågående projekt kommer Trafikverket att följa upp hur varierande hastighetsgränser påverkar luftkvaliteten. Sänkt hastighet förväntas även minska olycksrisken och allvarlighetsgraden i de olyckor som inträffar.

Karta som visar sträckan mellan Hallunda och FittjaKartan visar den aktuella sträckan som får variernande hastighetsgränser mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Fittja.

Sträckan mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog

På grund av tekniska problem försenades uppstarten av försöket med varierande hastighet på denna sträcka till juni 2021.

Den aktuella sträckan i Södertälje börjar strax före trafikplats Moraberg och slutar strax före trafikplats Saltskog på E4/E20. Hastighetsgränsen är 100 km/tim. Under mars i år kommer hastighetsgränsen att sänkas till 80 km/tim när trafiken tätnar. Hastighetsgränsen ändras enbart i den södergående körriktningen.

Vägsträckan är utsatt för trängselproblem under vissa tider på dygnet, allra främst under rusningstiden på eftermiddagen. Varierande hastighetsgränser införs för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten. På just denna sträcka provas en ny styrning för varierande hastighetsgränser. Syftet är att tidigt upptäcka när trafiken börjar tätna så att köbildning kan förebyggas eller fördröjas i tid. Utveckling och utvärdering av den nya styrningsformen för varierande hastighetsgränser görs av Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) i ett samarbetsprojekt med Trafikverket.

Karta som visar sträckan mellan Moraberg och Saltskog
Kartan visar den aktuella sträckan som får variernande hastighetsgränser mellan trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog.

Olika hastighetsbudskap - vad gäller?

Idag finns det två olika typer av hastighetsbudskap som visas i de elektroniska skyltarna som sitter i portaler över vägbanan. De elektroniska skyltarna används även av trafikledningscentralen Trafik Stockholm i syfte att reglera körfält när incidenter uppstår eller när vägen byggs om eller underhålls, till exempel med gröna pilar och röda kryss.

Rekommenderad högsta hastighet

Elektroniska skyltar som visar en hastighet utan röd ring varnar trafikanter om köbildning och långsamtgående trafik längre fram på sträckan. Varje nytt kövarningsbudskap med en rekommenderad högsta hastighet visas med blinkande gult ljus i den inledande portalen. Detta för att göra förare uppmärksamma på att de närmar sig långsamtgående trafik, så att hastigheten kan anpassas i god tid. I de efterföljande portalerna visas en rekommenderad högsta hastighet utan blinkande gult ljus (se bilden nedan). Budskapet upphör när det inte längre finns kö eller långsamtgående trafik.

Rekommenderad högsta hastighet 50 km/timBilden visar ett exempel där högsta rekommenderad hastighet är 50 km/tim som visas i skyltar (körfältssignaler) ovanför vägbanan.

Kövarning aktiveras när hastigheten i trafiken är låg i förhållande till den angivna hastighetsgränsen. För sträckan som omfattar trafikplats Hallunda och trafikplats Fittja visas hastighet 50 km/tim som kövarningsbudskap. För sträckan som börjar strax före trafikplats Moraberg och slutar strax före trafikplats Saltskog visas först hastighet 70 km/tim och därefter 50 km/tim som kövarningsbudskap.

Föreskriven högsta hastighet

Elektroniska skyltar som visar en hastighet omgiven av en röd ring är varierande hastighetsgränser motsvarande en föreskriven högsta hastighet. Informationen som visas är likställd med en vanlig hastighetsskylt (en plåtskylt) med röd ring på vägsidan.

Olika syften

Hastigheter i syfte att varna om köbildning, och varierande hastighetsgränser motsvarar två olika funktioner med olika syften. I situationer med ständigt ökande trafik, till exempel under rusningstider, är det vanligt att det först visas en varierande hastighetsgräns med röd ring och därefter en hastighet utan röd ring som kövarningsbesked.