E4/E20 Essingeleden · Arbeten pågår både dag- och nattetid på E4/E20 intill Essingebron från och med den 1 mars och till slutet av oktober.

Från 1 mars kommer brofogarna på Essingebron att repareras. Arbetet pågår intill Lilla Essingen och det är i början av arbetet som det förekommer en del buller. 

Bullermätningar kommer att utföras för att säkerhetsställa att arbetena sker inom det givna gränsvärdet och de bullrande arbetena beräknas vara klara i maj.

Främst kommer dessa arbetena att ske nattetid klockan 23.00–05.00, men det kan även förekomma bullrande arbeten dagtid. Nattetid kommer ett körfält att stängas av, men dagtid är det full framkomlighet. 

Arbetet planeras att inte pågå natt till lördag eller natt till söndag.