Årstalänken · I höst bygger Trafikverket om körfälten på Årstalänken i riktning mot E4/E20. Det ska öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och minska köerna i Södra länken.

När trafik från Årstaområdet ska ta sig till E4/E20 söderut, via Årstalänken, påverkas framkomligheten och trafiksäkerheten. Trafiken som ansluter från Åbyrondellen måste ta sig från höger körfält, över det mittersta och vidare till det vänstra körfältet för att komma på E4/E20 söderut. Dessa körfältsbyten sker på en känslig plats där det kommer mycket trafik från Södra länken.

I höst bygger Trafikverket därför om Årstalänken och anslutningarna till den, vilket begränsar antalet körfältsbyten. Du kommer inte att kunna byta körfält och ta dig från Åbyrondellen, via Årstalänken och ut på E4/E20 söderut. Du kommer endast att kunna åka från Åbyrondellen norrut på E4/E20. Arbetet startar i september, 2020.

Därför utförs arbetet

  1. Trafikverket vill minska antalet stängningar i Södra länken. I dagsläget  är det problem med mängden trafik och köbildningen på morgonen. När Södra länken blir överbelastad måste tunneln stängas och då byggs köerna på. Anledningen till att tunneln stängs är för att kunna utrymma den. Alltså om tunneln behöver utrymmas så kan det inte vara för många stillastående bilar i den. Det handlar om din säkerhet. 
  2. Trafiksäkerheten behöver förbättras. Det uppstår riskfyllda situationer på vägen Årstalänken när bilar som kommer från Åbyrondellen ska växla över tre körfält för att ta sig till E4/E20 södergående.

Så påverkas du som kör till och från Årsta

Förändringarna kommer att ske successivt under byggtiden. Trafiken från Södra länken kör som vanligt, utan omledningsvägar. Trafikverket stänger tillfälligt av något körfält och kommer att göra några nattavstängningar, men det blir inga större trafikstörningar på Årstalänken medan arbetet pågår.

Karta

Karta över omledningKartan visar nya vägar för trafiken från Årstaområdet mot E4/E20 söderut.

Fakta om området

Årstalänken är en del av Stockholms ringled som kopplar samman Södra länken med Essingeleden norrut och E4/E20 söderut. Trafiken i området har ökat och köer på Årstalänken fortplantar sig in i Södra länken. Luftkvaliteten försämras och infarter till tunneln måste stängas.

Trafikverket kommer därför att genomföra så kallade trimningsåtgärder, alltså mindre justeringar i vägbanan, som ökar trafiksäkerheten och minskar trafikstörningar.