Förberedelserna inför bygget av Västlänkens Station Korsvägen pågår för fullt. Framkomligheten för bilar begränsas successivt.

Du som rör dig i trafiken vid Korsvägen har säkert noterat att framkomligheten blivit allt mer begränsad, särskilt för fordonstrafiken som kommer söderifrån från Mölndalshållet eller från Eklandagatan. Orsaken är att förberedelser pågår inför byggnationen av Västlänkens Station Korsvägen. Dessa förberedelser, som bland annat består av att övergångsställe byggs, refuger tas bort och en mur rivs, kommer att pågår fram till och med mars – då etapp 1 av själva stationsbygget inleds.

Två körfält idag
Som framgår av bilden ovan är två körfält fortfarande öppna på Korsvägen norrut i förlängningen av Södra Vägen, samtidigt som det periodvis redan nu sker en varierande grad av påverkan på dessa två körfält.

Längs denna sträcka kommer dock framkomligheten att bli ännu mer begränsad framöver. När etapp 1 av stationsbygget startar, vilket alltså väntas ske i mars när förberedelserna är avslutade, stängs nämligen ytterligare ett körfält vid det aktuella området.

Ett körfält blir kvar
Det innebär följaktligen att det då endast kommer att vara ett körfält öppet norrut förbi Korsvägen i Södra Vägens förlängning. Strax innan spårvagnsspåren förgrenar sig detta körfält i ett körfält vidare norrut mot Skånegatan och ett körfält österut mot Örgrytevägen.

I korthet: räkna med ökad trängsel förbi Korsvägen om du kommer från Mölndalshållet eller Eklandagatan. 

Nya vägar för gående och cyklister
För cykeltrafiken gäller att den redan nu leds över till den västra sidan av Korsvägen, förbi Johannebergs landeri. Gående vid Korsvägen kommer att få en egen gångväg längs planket vid byggområdet, medan gående till Liseberg kommer att få en egen, permanent gångväg från Korsvägen till Lisebergs huvudentré. 

Mer information om Västlänkens deletapp Korsvägen hittar du genom att klicka här.

Klicka nedan för att se en film om hur trafiken blir vid Korsvägen i samband med etapp 1 av stationsbygget: