Nya vägar vid Gullbergsstrand

Du som kör eller cyklar i området kring Gullbergsstrand och Gullbergsvass har tvingats vänja dig vid ständiga trafikförändringar. Den 7 november är det dags igen.

Området kring Gullbergsstrand, Gullbergsvass och Centralen är under stark utveckling. En ny stadsdel tar form som är planerad att delvis byggas ovanpå den nya Gullbergstunneln. Dessutom byggs den nya Hisingsbron, plus förstås att nya vägar genom, till och från området ska anläggas.

Byggnationen i området har pågått sedan 2015 och har påverkat trafiken på olika sätt i flera etapper. 

Många detaljer
Den 7 november är det dags för nästa stora trafikförändring i området – en förändring som kommer att gälla i ungefär ett år. Ni som kör, cyklar eller går i området kommer fortfarande att nå fram till era slutdestinationer, men det blir mycket nytt att tänka på. 

Det viktigaste som händer är det här: 

- Falutorget stängs och ersätts av en korsning söder om den befintliga korsningen; 

- En ny infart till Gullbergsstrand öppnas öster om Falutorget; 

- En ny utfart från Gullbergsstrand kallad Stationsmotet öppnas i Kämpegatans förlängning; 

- E45 flyttas något söderut en kortare sträcka; 

- Två nya gång- och cykelpassager mellan Gullbergsstrand och området söder om E45 Götaleden öppnas. 

Detaljinformation om förändringarna den 7 november kommer längre ned här i artikeln, men innan dess – kika gärna på de två kartorna här nedan! (Den ena visar främst biltrafik, den andra visar främst gång- och cykeltrafik.) 

Nya vägar för fordonstrafik den 7 november (klicka på bilden): 

E45_avstangning_181109_liten.fixxx.jpg

Nya vägar för gång- och cykeltrafik den 7 november (klicka på bilden): 
liten_gullbergsstrand_gc_181107.jpg

Falutorget stängs 
Den befintliga ljusreglerade korsningen vid Falutorget stängs alltså och ersätts av en ny korsning strax söder om den befintliga korsningen. Även denna korsning blir ljusreglerad men i motsats till Falutorget-korsningen kommer det inte gå att köra vare sig in i eller ut ur Gullbergsstrand via denna nya korsning. 

Du som kommer körande på E45 österifrån och ska in till Gullbergsstrand får istället vänja dig vid att köra in via en ny påfart öster om Falutorget. Denna nya avfart dyker upp tidigare än den befintliga avfarten, vilket är en viktig sak att tänka på. Du som kommer österifrån på E45 och ska in till Gullbergsstrand kommer i ett tidigt skede att ledas över till det högra körfältet, där sammanvävning sker med trafiken från E6 norrifrån. Följ skyltningen och tänk på att anpassa hastigheten!

Stationsmotet öppnas 
Denna nya påfart in till Gullbergsstrand blir enkelriktad, vilket innebär att du som ska köra ut från Gullbergsstrandsområdet istället kommer att få ett helt nytt alternativ kallat Stationsmotet. 

Det nya Stationsmotet är beläget i Kämpegatans förlängning och blir även det enkelriktat, vilket innebär att det endast är till för dig som ska köra ut från Gullbergsstrand. Stationsmotet blir även det ljusreglerat, och som framgår av kartan kommer det att gå att köra ut från motet såväl västerut på E45 ned i Götatunneln som österut på E45. 

Notera att det även i fortsättningen går att köra både ut från och in i Gullbergsstrandsområdet via Lilla Bommen. 

Vägen mot Centralen 
Du som kommer körande på E45 österifrån och ska till Centralen eller vidare in mot centrum kör av vid den nya Falutorgskorsningen och fortsätter – precis som idag – söderut på den nya ”terminalvägen” mot Kruthusgatan och vidare västerut. En viktig detalj här är att ”terminalvägen” nu blir dubbelriktad. Det innebär att du som kommer körande från Centralenområdet och ska leta dig ut på E45 västerut får ytterligare ett alternativ till Partihandelsgatan. 

Den 23 november öppnas den nya Gullbergsvassgatan över det tidigare terminalområdet. Som framgår av kartan går denna gata mellan rondellen vid ”terminalvägen” och Bergslagsgatan, och blir därmed en mer effektiv väg mellan Centralenområdet och den nya Falutorgskorsningen. 

Som sagt: det är många detaljer i förändringen den 7 november, men alla trafikanter berörs förstås inte av alla förändringar. Följ skyltningen och tänk på att planera din resa, särskilt om du exempelvis har en tid på Centralen att passa. 

Fler alternativ för cyklister 
För gående och cyklister öppnas alltså två nya stråk mellan Gullbergsstrand och Centralenområdet. Dels är det en passage vid det nya Stationsmotet, dels är det en passage längre västerut via nya Regionens Hus (denna passage öppnas tidigare, eventuellt redan den 1 november). 

Gång- och cykelpassagen vid det befintliga Falutorget flyttas cirka 100 meter österut. 

Notera att den tidigare enkelriktade ”terminalvägen” – som endast varit avsedd för motorfordon – från och med den 7 november blir dubbelriktad och även öppen för gående och cyklister. Det innebär att du som cyklar eller går får en ny väg mellan Kruthusgatan och norrut mot Gullbergsstrand. Även den nya Gullbergsvassgatan som öppnas den 23 november får en gång- och cykelbana, vilket innebär ytterligare ett alternativ.