Det pågår arbeten inför Västlänkens stationsbygge vid Korsvägen som förändrar trafiksituationen i området ytterligare.

Det är deletapp Korsvägen i Västlänken som utför arbeten med att räta ut servicevägens in- och utfart, så att den går via Örgrytevägen. Dessutom ska vissa kortare va-arbeten göras vid Örgrytevägen. Arbetet beräknas pågå fram till sista februari nästa år.

Fordonstrafik påverkas
Under arbetsperioden stängs ett körfält på östra sidan av Korsvägen, strax före korsningen Korsvägen/Örgrytevägen, och ett körfält på Örgrytevägen österut, mittemot Svenska Mässan. Det gör att fordonstrafiken som kör från Korsvägen mot Liseberg får samsas i ett körfält. 

Gångstråk till Liseberg avstängt
Dessutom är gångstråket från Korsvägen till Lisebergs huvudentré avstängd. Därmed hänvisas besökare till Liseberg och Rondo tillfälligt till gång- och cykelbanan på den norra sidan av Örgrytevägen samt till en tillfällig gångväg på det högra körfältet på Örgrytevägen österut. Staket sätts upp som skydd mot fordonstrafiken fram till Liseberg. 

Sedan tidigare leds cyklister på Södra Vägen i norrgående riktning om till den västra sidan av Korsvägen.

Innan årsskiftet beräknas etapp 1 ha inletts vid Korsvägen, som innebär att tre norrgående körfält på Korsvägens östra sida blir ett. Den här trafiklösningen planeras att bestå fram till sommaren 2020.