Den 25 februari stängs infarten till Rosenlundsgatan via Esperantoplatsen för fordonstrafik.

Detta innebär att fordonstrafiken når verksamheter och p-garaget på Rosenlundsgatan via Hvitfeldtsplatsen. Gående och cyklister kommer att kunna passera arbetsområdet, se karta nedan.

Klicka för större karta

karta_rosenlundsgatan_1902_liten_fix.jpg

Orsaken till avstängningen är förberedande arbeten inför deletapp Haga i Västlänken och de beräknas pågå som längst till den 8 mars.

Fortsatta ledningsarbeten
Den 25 februari beräknas dessutom trafikstörande ledningsarbeten på den östra delen av Rosenlundsgatan att återupptas. Trottoaren på den södra sidan – det vill säga vid Boplats-huset – stängs då av. Gång- och cykeltrafiken leds över till motsatt sida. Samtidigt smalnas Rosenlundsgatan av etappvis till ett körfält.

Detta arbete beräknas pågå i cirka sex veckor.

Gatan stängs igen
Den 19 mars stängs Rosenlundsgatan åter för genomfartstrafik, den här gången framför Skattehuset. Då nås verksamheter och g-garaget på Rosenlundsgatan via Esperantoplatsen och fordonen får vända i en vändslinga i höjd med Ica. Gående och cyklister leds om via kajen. Denna avstängning gäller till den 24 september.

Samma datum stängs Rosenlundsbron för biltrafik och gång- och cykeltrafik leds om via en närliggande temporär bro över kanalen.

Läs mer om Rosenlundsbrons avstängning