Förberedande markarbeten inför bygget av Västlänken utförs på Nils Ericsonsgatan.

Nattliga markarbeten kommer att utföras på Nils Ericssonsgatan, ett arbete som främst påverkar biltrafiken. Arbetet utförs kvälls- och nattetid från den 20 november klockan 20.00 till den 21 november klockan 06.00. 

Under tiden som arbetet sker på Nils Ericsonsgatan kommer gatan vara öppen för genomfartstrafik, men med begränsad framkomlighet för södergående biltrafik, då ett körfält stängs i riktning mot Drottningtorget/Åkareplatsen. Det gör att biltrafiken tillfälligt får trafikera busskörfältet en kortare bit.

Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet och kollektivtrafiken påverkas inte. Inga in- eller utfarter kommer att vara blockerade. Störningar i form av buller kommer att förekomma.