Mycket är på gång i Kungälv när det gäller broar och vägar. Här får du veta senaste nytt.

Du som bor i Kungälv eller passerar genom Kungälvsområdet har säkert sett att ett flertal underhålls- och byggarbeten är igång, något som vi på Trafiken.nu kontinuerligt skriver om. Syftet bakom arbetena är att skapa en bättre trafiksituation där det blir säkrare att köra och mindre trängsel. Så här ser läget ut just nu för de största projekten:

Kungälvsmotet
För tillfället byggs rampsystemet om på motets östra sida. Hastigheten är sänkt till 50 km/t under tiden som byggnationen pågår. Arbetet på den östra sidan beräknas vara klart vintert 2017, och därefter fortsätter arbetet på den västra sidan av motet. Syftet med projektet är att Kungälvsmotet ska bli mer framkomligt och trafiksäkert.

Gång- och cykelbro över E6
En bro för fotgängare och cyklister ska byggas över E6 i höjd med Kungälvs blivande resecentrum. Byggnationen har inletts och de trafikpåverkande arbetena beräknas påbörjas i september. Bron väntas vara klar våren 2018.

Busskörfält söder om Kungälv
Kompletterande busskörfält byggs på E6 från Jordfallsmotet fram till Kungälvs resecentrum i bägge riktningar. Arbetet har inletts och beräknas preliminärt vara klart vid årsskiftet, med undantag för sträckan som gäller bron över Nordre älv. Arbetet med busskörfälten på bron över Nordre älv beräknas starta i början av 2018 och ta minst 18 månader. För att minimera störningar i trafiken sker byggnationen av busskörfälten på nätterna. Dagtid hålls två något avsmalnade körfält öppna i vardera riktning, medan endast ett körfält i vardera riktning hålls öppet nattetid. 

Jordfallsbron
Arbetet med att reparera Jordfallsbron har pågått sedan april och beräknas vara klart i september 2017. Ett av de fyra körfälten är avstängt och ett körfält är reversibelt. Det reversibla hålls öppet i den riktning som har mest trafik. Vävning enligt blixtlåsprincipen tillämpas vid påfarten för att minska köer. Tänk dock på att köbildning lätt uppstår i rusningstrafik och att Angeredsbron finns som alternativ till Jordfallsbron. För cyklister gäller att cykelbanan har smalnats av och att cyklister därför uppmanas att leda sina cyklar.