Byggnationen av rondellen norr om Falutorget påverkar trafiken i området. Nu ökar risken för ytterligare störningar.

För att förbättra trafikflödet i Gullbergsstrandsområdet byggs just nu en permanent rondell norr om Falutorget, närmare bestämt i korsningen Gullbergs Strandgata–Falutorget. Redan idag påverkas framkomligheten i området av byggnationen, men från och med den 25 oktober fram till den 25 november genomförs åtgärder i form av ett ledningsarbete vid rondellen som kommer att försämra framkomligheten ytterligare.

Värst vid rusningstrafik
Den försämrade framkomligheten kommer sannolikt att bli som störst vid rusningstrafiken på vardagseftermiddagarna, då trafiken ut från Gullbergs Strandgata i riktning mot Falutorget ökar markant. Du som brukar passera genom området under dessa tider bör därför ha detta i åtanke när du planerar din körning.

Gullbergs Strandgata stängs
Några veckor senare försämras framkomligheten i området ytterligare. Från och med den 5 november klockan 18.00 och i fyra veckor framåt, till den 11 december, stängs nämligen Gullbergs Strandgata av för fordonstrafik längre västerut, i höjd med NCC-huset. Det innebär att Gullbergs Strandgata blir en återvändsgata för bilar och andra motorfordon och att all sådan trafik som kör in i Gullbergsstrandsområdet via Gullbergs Strandgata måste köra ut samma väg.

Eftersom detta kommer att öka trycket på trafiken vid rondellen norr om Falutorget bör trafikanter i området räkna med extra mycket störningar under denna tidsperiod.

Gäller inte gående och cyklister
Notera dock att stängningen av Gullbergs Strandgata inte påverkar cyklister och gående, som fortfarande kan ta sig igenom området via den nyligen uppställda containerpassagen.