Ledningsarbetet på Kruthusgatan påverkar gående och cyklister 6-24 februari.

Mellan 6-24 februari görs ledningsarbeten på Kruthusgatan som påverkar framkomligheten i området. Gång- och cykeltrafiken leds tillfälligt om, vilket gör att biltrafiken får samsas i ett körfält förbi arbetsområdet. Följ lokal skyltning på plats. Tänk på hastigheten och visa hänsyn för det som arbetar i området.