Gång- och cykelbanan längs Delsjövägen byggs nu om till pendelcykelstråk. Med unika cykelöverfarter och en cykelservicestation ska stråket ge bättre villkor för cyklister.

Den 16 oktober inleds arbetet med att bygga om den befintliga gång- och cykelbanan längs Delsjövägen till ett så kallat pendelcykelstråk. Stråket blir det första i sitt slag i Göteborg och innebär att cykelbanan breddas, så att de cyklister som håller en hög hastighet på ett säkert sätt ska kunna passera de som cyklar långsammare.

Klart före jul
Arbets inleds med sträckan mellan Storatorpsvägen och Töpelsgatan, och kommer sedan att fortsätta norrut längs Delsjövägen till korsningen i höjd med Virginsgatan. Totalt rör det sig om en sträcka på cirka 1,5 kilometer i denna etapp, som beräknas vara färdig före jul.

I ett kommande etapp kommer även sträckan från Storatorpsvägen ned till Sankt Sigfrids Plan att byggas om till pendelcykelstråk.

Omledning via Iskällareliden
Under det första byggskedet – som alltså gäller sträckan Storatorpsvägen-Töpelsgatan – kommer cyklister att ledas om via Iskällareliden, medan bilister kommer att få följa tillfälliga vägvisningar i korsningen Delsjövägen–Töpelsgatan.

Klicka på bilden nedan för en större karta över den första omledningen: 

Vid korsningen Delsjövägen–Töpelsgatan kommer en första cykelöverfart längs cykelstråket att byggas, medan cykelöverfart nummer två byggs vid korsningen i höjd med Olbersgatan. De två cykelöverfarterna blir de första i sitt slag i Göteborg och innebär att fordonsförare kommer att ha väjningsplikt mot cyklister, samtidigt som cyklisterna å sin sida är skyldiga att ta hänsyn till avstånd och hastighet hos fordon som är på väg in i cykelöverfarten.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för cykelöverfarterna, som kommer att markeras med ett nytt vägmärke och höjas upp så att fordonsförare tvingas sänka hastigheten.

Stadens första servicestation
Ytterligare en Göteborgspremiär sker i samband med byggnationen av pendelcykelstråket längs Delsjövägen: vid korsningen i höjd med Virginsgatan byggs en så kallad cykelservicestation, som i likhet med cykelöverfarterna blir stadens första i sitt slag.

Vid servicestationen kommer cyklister att kunna hänga upp sin cykel för att tvätta och meka med hojen, och här kommer man också kunna pumpa däck och fylla på vattenflaskor.

Klicka på bilden nedan för en större karta över pendelcykelstråket från Storatorpsvägen till Virginsgatan: