I juni 2018 påbörjar Trafikverket arbeten i Vårby backe mellan trafikplats Lindvreten och Vårbybron.

Hastighetsbegränsningen på sträckan sänks till 70 km/h. Betongbarriär ställs ut på vägrenen i sydgående körriktning. I arbetsområdet bakom barriären kommer Trafikverkets entreprenör Hochtief under sommaren att påbörja arbetet med röjning av träd och buskar. Senare kommer berg och jord att schaktas bort för att kunna bredda vägen på sträckan ner till Vårbybron.

Under hela byggtiden kommer tre genomgående körfält vara öppna för trafik förbi arbetsplatsen under större delen av dygnet. Nattetid mellan kl 21.00 – 05.00 kan det i arbetet bli nödvändigt att tillfälligt stänga av körfält.

I Vårby backe ska väg E4/E20 byggas ut med fler körfält på nya vägar och en ny gång- och cykelbro ska på plats. Lite längre norrut kommer trafikplats Lindvreten byggas om. Den befintliga bron kommer rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. Produktionen beräknas vara klar första halvåret 2022.