1234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031

Rekordmånga arbeten i stockholmstrafiken i sommar

Foto: Allan Wallberg

Du som reser med bil, cykel, buss, tunnelbana eller tåg kommer att påverkas av störningar när Stockholm växer och infrastruktur förbättras.

Trafikverket, Trafikkontoret i Stockholms stad, Trafikförvaltningen (SL), Solna stad och Nacka kommun har haft en gemensam pressträff för att informera om sommarens arbeten.

I artikeln beskrivs de arbeten som presenterades och kommer att påverka framkomligheten i stor eller mycket stor utsträckning i sommar kortfattat. 

Vägtrafik

Slussen

Åtgärd: Slussen rivs och byggs upp från grunden. Ombyggnaden omfattar även en ny bussterminal. Under 2017 görs en ny grundläggning av Katarinahissen. Arbeten pågår vid Katarinavägen, Slusstorget och Sjöbergsplan. Kajen breddas för den provisoriska bussterminalen på Stadsgårdsleden.

Plats: Slussenområdet och större delen av Södermalm och Gamla Stan.

Tid: Slussens ombyggnad beräknas pågå till 2025.

Påverkan på trafiken: Ungefär som idag under återstående delen av 2017.

Nytta: Området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. En ny bussterminal byggs och framkomligheten och trafiksäkerheten förbättras. Ett utökat utrymme ges till gående och cyklister. Slussen blir en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser

Sergels torg och Hamngatan

Åtgärd: Sergels torg genomgår en upprustning där tätskiktet förnyas och konstruktionen förstärks. Tätskiktsrenovering fortsätter under 2017. Nya spår kommer att läggas vid Sergels torg och Klarabergsgatan i samband med förlängningen av spårvagnsnätet till T-centralen.

Plats: Sergels torg och omgivande gator.

Tid: Renoveringen beräknas vara klar sommaren 2018.

Påverkan på trafiken: Sedan januari 2017 är Klarabergsgatan avstängd för all obehörig trafik. Från 15 maj är Hamngatan enkelriktad från Regeringsgatan, Sveavägen stängs för norrgående trafik.

Nytta: Betongkonstruktionen säkras. Trafiksäkerhet och framkomlighet förbättras, liksom belysningen. Spårnätet förlängs till T-centralen.

E4, trafikplats Glädjen

Åtgärd: Sänkning av körbanan i norrgående körriktning.

Plats: 500 meter i anslutning till trafikplats Glädjen, Upplands Väsby.

Tid: Vecka 29 och 30 (19-25 juli), arbete sker dygnet runt.

Påverkan på trafiken: Stor risk för köbildning i anslutning till arbetsområdet.

Nytta: Minskad risk för påkörning av bro i trafikplatsen och därmed minskad risk för trafikstörningar.

E4/E20, Essingeleden

Åtgärd: Byte av brofogar.

Plats: Flera ställen på Essingeledens broar.

Tid: Juni - augusti.

Påverkan på trafiken: Begränsad påverkan. Nattetid under pågående arbeten är enbart ett körfält öppet för trafik. Full framkomlighet dagtid.

Nytta: förlängd livslängd och minskning av vägbullret efteråt med nya jämnare skarvar.

Västberga allé

Åtgärd: Den nya bron över järnvägen vid Västberga allé är snart färdigställd. Ombyggnadsprojektet omfattar en ny gång- och cykelbro över Åbyvägen med nya anslutningar.

Plats: Bron över järnvägen vid Västberga allé.

Tid: Bron beräknas vara öppen för trafik i juni 2017.

Påverkan på trafiken: Framkomligheten återställs. Bron har varit avstängd sedan september 2015 och har inneburit omvägar för motorfordonstrafik samt gång- och cykelresenärer.

Nytta: Ny brokonstruktion. En ny gång- och cykelbro över Åbyvägen och ett ökat utrymme för gång- och cykeltrafiken. Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet, främst för gång- och cykeltrafiken.

Nordsydaxeln (Gullmarsplan - Karlberg)

Åtgärd: Nordsydaxeln genomgår en välbehövlig upprustning i syfte att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet.

Plats: Nordsydaxeln (Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbroarna, Blekholmstunneln, Klaratunneln, samt Klarastrandsleden)

Tid: Det tekniska systemet beräknas driftsättas hösten 2017

Påverkan på trafiken: Det mesta av installationsarbetet är klart. Systemtester pågår.

Nytta: Tydlig och säker avstängning och utrymning. Tydlig omledning och information till trafikanter. Ökad framkomlighet och minskad miljöpåverkan vid händelser.

Nya Karolinska Solna

Åtgärd: Ett nytt sjukhus med infrastruktur byggs

Plats: Hagastaden på gränsen mellan Solna och Stockholm. Solnavägen mellan Solnabron och Karolinska vägen.

Tid: Sjukhuset och kulvert under Solnavägen är helt färdigbyggt under 2018.

Påverkan på trafiken: Det pågår omfattande arbeten i området med trafikomläggningar som påverkar fotgängare, cyklister och biltrafik.

Nytta: Nytt universitetssjukhus och forskningsområde som en del av nya Hagastaden. Fram till 2025 kommer nya gator, kvarter och parker att sudda ut den tydliga gränsen mellan grannkommunerna Stockholm och Solna som nu allt mer växer ihop. Hagastaden blir en av Solnas sex nya stadsdelar och ett dynamiskt och attraktivt område med en tydlig storstadskaraktär. 

Ulvsundavägen

Åtgärd: Dubbelriktad cykelbana byggs längs Ulvsundavägens västra sida

Tid: maj - november 2017 (etapp 1), april - november 2018 (etapp 2)

Påverkan på trafiken: Trafiken påverkas i båda riktningar under delar av byggtiden.

Nytta: Nya och uppgraderade cykelbanor/cykelfält.

Lidingövägen

Åtgärd: Dubbelriktade cykelbana byggs på båda sidor om Lidingövägen.

Tid: Påbörjas i augusti 2017 och pågår till hösten 2019.

Påverkan på trafiken: Under byggtiden blir det ett körfält i varje riktning i stället för dagens två i varje riktning.

Nytta: Nya och uppgraderade cykelbanor/cykelfält.

Strömbron/Stallgatan

Åtgärd: Gång- och cykelbanor på Strömbron breddas och en ny cykelbana byggs på Stallgatan.

Tid: Maj - september 2017 (etapp 1 och 2), september - december 2017 (etapp 3) och april - maj 2018 (etapp 4)

Påverkan på trafiken: Ett körfält tas i anspråk på Strömbron och Stallgatan

Nytta: Nya och uppgraderade cykelbanor/cykelfält.

Spårtrafik

Citybanan

Åtgärd: Inkoppling inför trafikstarten. Måndag 10 juli klockan 05:00 går det första tåget enligt tidtabell. Två nya pendeltågsstationer, Stockholm City och Stockholm Odenplan, öppnas i samband med trafikstarten. De ersätter Stockholms central och Karlberg.

Plats: Flera platser och etapper mellan Stockholm C och Stuvsta.

Tid: Avstängning för inkoppling sker i tre etapper veckorna 26 till 28.

Påverkan på trafiken: Järnvägen totalavstängd under perioden. Förlängning söderut till Stuvsta vissa dagar under perioden.

Nytta: Egna spår till pendeltågen fördubblar kapaciteten.

Mälarbanan

Åtgärd: Montage av bullerdämpande skärmar och stängsel, spårarbeten, signalarbeten och ledningsarbeten.

Plats: Barkarby - Kallhäll och Spånga - Barkarby

Tider: 

  • 2 juni klockan 22:30 - 7 juni klockan 04:30 är det avstängt norr om Spånga till söder om Barkarby
  • 4 juli klockan 04:00 - 14 augusti klockan 04:30 är det avstängt norr om Sundbyberg till söder om Jakobsberg
  • Söndagsmorgnar är pendeltågstrafiken avstängd mellan Sundbyberg och Jakobsberg klockan 04:30 - 08:50. (hela året)

Påverkan på trafiken: Järnvägen totalavstängd under perioder. Ersätts med buss. I Spånga och Barkarby kommer byggtransporter att påverka trafiken i det kommunala vägnätet.

Nytta: Pendeltågen och regionaltågen får egna spår, det blir mindre störningskänsligt och mer robust.

Tvärbanan

Åtgärd: Tvärbanan är avstängd ett halvår 2017.

Plats: Hela Tvärbanan

Tid: Alvik - Sickla är avstängde sedan den 25 mars och fram till 2 oktober. Alvik - Solna stängs av 23 juni - 5 augusti. Solna - Stora Essingen öppnar den 5 augusti.

Påverkan på trafiken: Tvärbanan är avstängd 

Roslagsbanan

Kårstalinjen är avstängd 7 januari - 19 augusti. Österskärslinjen är avstängd från midsommar, 22 juni  - 9 december.

Roslags Näsby station är avstängd från midsommar, 22 juni - 19 augusti.

Näsbyparklinjen går tågen som vanligt hela året.

Saltsjöbanan

Åtgärd: Allmän teknisk upprustning sker mellan 2015 och 2023. Bland annat bullerdämpande åtgärder, ny kraftförsörjning och ett nytt säkerhetssystem.

Plats: Hela Saltsjöbanan

Tid: 25 juni - 17 september

Påverkan på trafiken: Lokalbanan helt avstängd. Ersätts med bussar.

Nytta: Högre säkerhet och bättre tillgänglighet. Ett modernare resande och tätare trafik efter 2023.

Söderströmsbron

Åtgärd: Broreparationer

Plats: Mellan Slussen och T-centralen

Tid: 15 - 26 juli

Påverkan på trafiken: Restidsförlängningen kan bli upp till 15 minuter mellan Östermalms torg och Zinkensdamm på röda linjen. Byte till grön linje för resenärer som ska åka mellan Slussen och T-centralen.

Cykeltrafik

Ett flertal cykelprojekt, främst i Stockholms centralare delar, innebär, eller har inneburit stora störningar i det primära vägnätet för motorfordonstrafiken. Arbeten vid Västerbronedfarten, Norr Mälarstrand och Långholmsgatan avslutas i år och trafikstörningen upphör.

Ett ständigt arbete för att minska konsekvenserna för resenärerna

För att du som resenär ska påverkas så lite som möjligt av de arbeten som görs i Stockholms infrastruktur sker en gemensam planering med resenären i fokus. I de fall det går förläggs arbeten nattetid eller till lågtrafikperioder som helgdagar och sommartid.

Där det är möjligt utförs arbeten i flera skift över dygnet. I vissa görs tillfälliga anpassningar, till exempel genom ett tillfälligt busskörfält eller att trafiksignalerna ställs om för att bättre passa situationen.