Från vecka 36 fram till sommaren 2017 kommer upprustningsarbeten på Bällstavägen i höjd med Annedal innebära begränsad framkomlighet.

Den 5 september startar förberedande arbeten inför kommande upprustning av Bällstavägen.

Annedal omvandlas från industriområde till en attraktiv promenadstadsdel. En del i satsningen är att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten på Bällstavägen vid Annedal.

Där passerar ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholm och för att fler ska välja att gå och cykla, planerar Stockholms stad att bygga en ny gång- och cykelbana och fler övergångsställen.

Följande åtgärder planeras för att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten: 

  • Ny gång- och cykelbana på båda sidor om Bällstavägen
  • Signalreglerade övergångsställen på Bällstavägen vid Mariehällstorget och på både sidor om Dartanjangs gata och Tappvägen
  • Upprustning av befintliga busshållsplatser
  • Körfält för vänstersvängande trafik skapar bättre framkomlighet vid korsningarna Bällstavägen-Dartanjangs gata och Bällstavägen-Tappvägen