Den högra påfarten från Tingstadstunneln till Lundbyleden stängs av den 6-8 april nattetid på grund av reparation av broräcket.

Avstängningen av påfarten, avfart 76, gör att fordonstrafiken som kör i södergående riktning på E45 genom Tingstadstunneln och vidare mot Lundbyleden leds om via Backadalsmotet. Det innebär en längre restid för de berörda trafikanterna. All övrig trafik påverkas inte, utan den kan köra som vanligt i de vänstra körfälten vidare mot Lundbyleden. 

Reparationen av broräcket kommer att pågå mellan den 6 och 8 april nattetid. Följ skyltning på plats.